Free Hindi Ringtones -

Bollywood Ringtones


Adnan Sami - Lift Kara de

1*, 18, 19, 5**#, (hold 6)#, 68#, 69#, (hold 6)#, 1*, 18, 19, 5**#, (hold 6)#, 68#, 69#, (hold 5), 5#, 58#, 59#, 4, (hold 5), 48, 49, (hold 4), 4, 48, 59#, 1*, (hold 6)**#, 68#, 69#, (hold 6)#, 4, 48, 59#, 1*, (hold 6)**#, 68#, 69#, (hold 5), 5#, 58#, 59#, 4, (hold 5), 48, 49, (hold 4)

Company - Khallas Ringtone

Tempo : 125
588, 69, 58, 69, 6, (hold 2)*, (hold 1)#, 6**#, 58, 69, 58, 69, 2*, 199#, 5888**, 69, 58, 69, 6, (hold 2)*, (hold 1)#, 6**#, 58, 69, 58, 69, 2*, 199#, (hold 6)8**, 68#, (hold 6)9, 68#, 69, 68#, 69, 5, 69, 08, 58, 69

Darr - Jadu Teri Nazar

Tempo : 140
68, 399*, 888**, 29*, 3, 2, 18, 799**, , 58, 299*, 88**, 1*, 2, 1, 78**, 6999, 8, 48, 19*, 79**, 88, 3, 79, 69, 88, 6, 6, 499*, 4888, 5, 4, 3999, 88**, 6, 6, 499*, 4888, 5, 4, 3999

DDLJ - Tujhe Dekha Tu Yeh Jana sanam

2, 2, 2, 6, 5, 6, 4, 5, 6#, 6, 0, 2, 2, 6, 5, 6, 4, 5, 4, 3, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 0, 2, 3, 1, 2, 4, 0, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2

Dhadkan - Tum Dil Ki Dhadkhan main rehte ho

4, 6, 19, 78, 68, 5, 699, 08888, 38, 5, 79, 68, 5, 49, 08888, 48*, 3, 19, 38, 2, 79**, 188*, 1, 7**, 6, 799, 18*, 6**, 49

Dhoom - Dhoom Machale - Ringtone

Tempo: 200
7, 78, 79, 78, 79, 7, 78, 1*, 7**, 69, 0, 6, 68, 69, 68, 69, 18*, 7**, 6, 59, 0, 5, 58, 59, 5, 5, 088, 78, 6, 5, (hold 4)#, 08, (hold 5)9, 48#, (hold 5)9, 48#, (hold 5)9, 48#, (hold 3)9, 088, (hold 3), 78, 69, 7, (hold 5), 68, (hold 5), 088, 49, 3

Dhoom - Title Song - Ringtone

Tempo: 200
3** 78 69 78 6 7 59 68 7 69 58 4 39 78 69 78 6 7 59 68 7 69 0 3 78 69 78 6 7 59 68 7 69 58 4 3 2 3 4 59 48 3 3 2 3 4 39

Devdas - Mar Dala Ringtone

Tempo: 160
2**, 28, 29, 2, 78**, (hold 2)99*, 188#, 29, 1#, 68**, 69, 19*#, 488**#, 5#, 6, 7, 29*, 28, 29, 2, 78**, (hold 2)99*, 188#, 29, 1#, 68**, 69, (hold 1)9*#, 188#, 29, 7**, 68, 69, (hold 5)#, 68, 799, 78, 7, 7, 7, 78, 099, 69, 48#, 19#, 299, 688, 48#, 79**, (hold 1)9*#